Политика за поверителност и защита на личните данни

‚Евър Сокс ЕООД‘ (Евър Сокс; ние) държи на поверителноста и защитата на лични данни на своите потребители и предоставя максимална степен на защитата им. Настоящата Политика за поверителност е базирана на действащото българско и европейско законодателство свързано със защитата на личните данни. Целта на този документ е да Ви иноформираме за начините на обработка на лични данни които използваме и с които се съгласявате при ползване на www.eversocks.net (ще бъде назоваван в документа като ‘‘Сайта‘‘). Настоящите Политика за поверителност, Общи условия за ползване на уеб страницата, Политиката за ‘‘Бисквитки‘‘ и всички други документи упоменати в www.eversocks.net определят правилата, които Евър Сокс ще спазва при събраните лични данни на нашите потребители и тяхната обработка. С тези документи не ограничаваме и не отменяме правата Ви произтичащи от Закона за защита на личните данни (‘‘ЗЗЛД‘‘) или друго законодателство свързано с личните данни. При въпроси относно Политиката за поверителност на www.eversocks.net може да се свържете с нас на адрес: [email protected].
Моля, запознайте се с нашата Политика преди използване на Сайта или предоставяне на личните си данни, тъй като чрез тези действия Вие се съгласявате с условията на Политиката. Ако не сте съгласни с начина по който използваме личните Ви данни, моля не предоставяйте лична информация.
При използване на определени предлагани от нас услуги в Сайта, Вие доброволно предоставяте личните си. Имайте предвид, че са възможни ситуации в които няма да бъдем способни да Ви продадем стока или предоставим услуга, при липса на нужната информация.

I.Кой обработва и съхранява личните Ви данни?

‚Евър Сокс ЕООД‘е Българско юридическо лице със седалище Сливен, ул. Ж.Войвода 1Б вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202251156, което обработва и съхранява личните Ви данни, съобразно Политиката за поверителност на Сайта. Ние сме администратор на Вашите лични данни съобразно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Телефон за вързка: 0879818378
e-mail: [email protected]
• Имаме отговорност да Ви предоставим допълнителна информация, свързана с обработката на личните Ви данни и Ви насърчаваме да се свържете със нас на посочените адреси и телефони.

II.Видове лични данни обработвани от Евър Сокс

1. Евър Сокс може да обработва предоставените от Вас лични данни и/или данни които са публично достъпни. Основните видове лични данни, които се обработват са:

• Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
• Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
• Данни за връзка (телефонните номера и пощенски и електронни адреси, телефонни на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
• Финансова информация (банкова сметка и други);
• Данни от създаден профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонни номера и др.);
2.Евър Сокс има право да обработва данни, изготвени и генерирани от нас в процеса на предоставяне на услуги и продукти в Сайта:
• Данни за използваното съобщително устройство, вид на устройството
• Данни за предпочитанията Ви откъм продукти и услуги
(телефон, таблет, компютър и други), използваната операционна
• система, локация и IP адрес
Данни от комуникацията съвместната ни комуникация с Вас, предпочитания, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услуги и функции на Сайта, оплаквания, заявки, поръчки и други)
• Информация относно посещения и използването на Сайта, включително операции, история за използване и посещения на страници на Сайта;
• Запис на глас – обаждания, направени към предоставените телефони за вързка на Евър Сокс
3. Възможно е да изискаме от Вас верификация, коригиране или потвърждение на личните Ви данни записани в базата данни, тъй като имаме право да проверим верността им.
4. Евър Сокс има право да обработва налична информация в публични регистри. Това включва данни публично достъпни в интернет пространството и публична база данни. Също информация поучена по повод изпълнение на законни разпоредби (получена от трети страни) относно клиенти. Целта на обработка на тези данни, е осигуряване на доброто изпълнение на услугите.
5. Обработката на различни видове лични данни може да бъде извършвана самостоятелно или в комбинация.

III.Правни основания и цели за обработката на лични данни

1. В изпълнение на свои законови задължения, Евър Сокс обработва данните Ви за следните цели:

• Извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
• Издаване на фактури;
• Изпълнение на задълженията свързани с продажбата от разстояние, продажбата, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 година и други;
• Задължения, свързани с Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други с цел воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

2. Евър Сокс обработва съответните данни със съгласието на клиента за следните цели:

• Създаване на профил в Сайта и възстановяване на забравена парола за профила
• Участие в анкети и промоционални кампании и известяване за нови продукти и оферти
• Маркетингови цели за продукти и услуги

3. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Евър Сокс

• Оценка и установяване на удоволетворението на потребителите от продуктите и услуги предлагани в Сайта, ефективността на рекламите които предлагаме към Вас, с цел представяне на адекватна реклама за да отговорим на Вашите очаквания и търсене
• Aнализ на данните за поведението на клиентите, тяхната история на покупки и техните предпочитания

4.Категории трети лица, които получават достъп до личните Ви данни

• Куриерски фирми, пощенски оператори за изпълнение на договорните ни задължения, кореспонденция и комуникация и изпращане на закупени стоки;
• Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
• Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
• Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

IV.За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

• Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни и финансови документи и счетоводно управлени за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като (но не само) – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на стоки и услуги се съхраняват според определените законови срокове за погасяване на публичното вземане, освен ако не е предвиден по-дълъг срок от приложимото законодателство.
• Личните данни, обработвани с управление на профила в Сайта – до оттегляне на съгласието получено от потребителя или до потребителско възражение за обработване на лични данни за управление на профил.
•Лични данни обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

V. Вашите Права свързани с обработването на личните Ви данни

1.Общи права

Имате следните права свързасни с обработване на лични данни, които може да упражните, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на [email protected]. Имате право да изискате от нас:
• копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
• актуализиране и коригиране на личните Ви данни;
• личните си данни за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да ги прехвърлим, (приложение на правото на преносимост);
• личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието по законови основания
• да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. При отказ за ограничаване от наща страна (единствено в писмен вид) сме длъжни да го подкрепим със причина съобразена със закона.
Имате право също:
• да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Евър Сокс
• да възразите срещу обработването на личните си данни;
• да възразите срещу автоматизирана обработка

2. Потребителско право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

3. Автоматизирана обработка на данните

При посещения на www.eversocks.net Евър Сокс използва автоматизирана обработка с цел предоставяне на точните продукти и услуги за Вашите нужди.

4. Възражение срещу директен маркетинг

Ваше право е да възразите срещу обработката която извърщваме на личните Ви данни с цел директен маркетинг и реклама, както и срещу споделянето им с трети лица. Това може да се случи с оттегляне на даденото от Вас съгласие с Политиката и Общите условия на Сайта. Може да изпратите електронно съобщение с искане за прекратяване на обработката и ползването на данните Ви с цел маркетинг и реклама на адрес [email protected]

5. Последици след отказ от предоставяне на лични данни към Евър Сокс

За да извършите покупка от Сайта и за да имаме възможност да Ви доставим продуктите съдържащи се в поръчката, ние се нуждаем от определени данни, които да ви идентифицират, за да имаме възможност да спазим договорните си задължения – поръчител, данни за контакт, данни за плащания. Отказ от предоставянето на тези данни възпрепядства възможността да Ви доставим продукт.

VI. Как защитаваме данните Ви

Eвър Сокс прилага различни мерки за защита, за да гарантира сигурността на личните Ви данни и изтичане на лична информация.
Такива мерки за сигурност включват следните дейности:
– служителите на Евър Сокс имат ограничен достъп до лични данни и разрешението за обработката им базата данни на Евър Сокс е ограничен
– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
– SSL сертификат за максимална сигурност на www.eversocks.net
– Мерките за сигурност биват подобрявани и актуализирани с цел адаптация към най-съвременните технологии и повишаване на сигурността.

VII. Препратки към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хипервръзки) към други сайтове. Тъй като не сме администратори на свързаните сайтове не гарантираме за сигурността, услугите и продуктите им. За тази цел всеки от сайтовете има своя лична Политика и Условия с които Ви съветваме да се запознаете. Евър Сокс не носи отговорност за действията и последствията породени от ползването на сайтовете и услугите които се предлагат в тях. В случай, че получим информация за незаконни практики от тези сайтове, ние ще премахнем от Сайта всички външни линкове.

VIII. Политика за използване на „Бисквитки“

Повече информация за ‚Бисквитките‘ и начините по които Евър Сокс ги използва може да откриете в Политиката за употреба на “Бисквитки” 

IX.Промени в Политиката за поверителност

Евър Сокс запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие. При промяна на Политиката ние ще публикуваме съобщение и новата актуализация на документа. Всички изменения ще са в сила след публикуване на новият документ. При допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нас!